Kurser, föreläsningar och Executive Coaching

Arbetsklimat/Arbetstillfredsställelse

Arbetsklimat är en så kallad multi-dimensionell faktor, som påverkar relationen mellan ledare och organisation. Det betyder att ledare som förstår hur arbetsklimat fungerar kan påverka organisationens motivation att prestera, utforska och lösa komplexa problem, med hjälp av sin medfödda kreativitet. Detta betyder att arbetsklimat även påverkar individens medfödda kreativitet för att lösa problem.

Kreativitet

Kreativitet är en mental process där icke-relaterad kunskap, eller fragment av densamma, kombineras till nya koncept (kognitiva strukturer med mening). Förmågan är medfödd och således representerad hos alla människor (homo sapiens sapiens). 2007 blev Peter är diplomerad facilitator i Brainstormingens hemstad - Buffalo, NY. Peter har god kännedom om Genplore och andra modeller som syftar till att komma förbi så kallad functional fixedness.

Ledarskap

2005 utvecklade och implementerade Peter ett kurskoncept för ledarstil, som sedan dess har genomförts i Sverige och Finland. Målgruppen är chefer som vill bli bättre ledare. Kursen fokuserar på en ledarstil som påverkar individens motivation för prestation, utforskande och kreativitet för problemlösning. Kursen har sedan starten getts i ett internatformat: måndag - fredag, men kan även ges i ett annat format eller omfattning.

Psykologi

Psykologi är ett brett ämne men i grunden handlar det alltid om motivation, emotioner och deklarativa eller icke-deklarativa kognitioner. Peters fokus ligger på emotions- och socialpsykologi inom ramen för arbets- och organisationspsykologi. Exempel på teman: arbetsklimat, kommunikation, kreativitet, ledarskap, marknadsanalys mm - eller det som kunder önskar.

Executive Coaching

Executive coaching vänder sig till chefer som vill ändra sin stil så att den påverkar personalens prestation, nyfikenhet för utforskande samt kreativitet för problemlösning. Peter har mer än 10 års erfarenhet av Executive Coaching.

Allmänt

Kursinnehåll är detsamma som på välrenommerade universitet. Målgruppen är organisationer som vill ge hela personalgruppen fortbildning. Omfattning: 1 - 5 dagar eller längre. Allt beroende på önskemål. Språk: Svenska/engelska. Introduktion/avancerad. Genomförande efter kundens behov och önskemål.

Peter Österberg, Fil mag. i företagsekonomi, DIHM (marknadsföring) och fil.dr. i psykologi, är lektor i arbets- och organisationspsykologi.
Avhandlingen handlar om associationen mellan ledarstil och den decentraliserade nätverkskommunikation inom organisationer som leder till social kreativitet för problemlösning.
Peter har en bakgrund som utbildare och coach med fokus på mental träning inom idrotten (idrottspsykologi), och har sedan 2005 arbetat med Executive Coaching.
Peter gör också populärvetenskapliga föreläsningar. Exempel: "Målstyrning: nyckelkomponent för kreativ problemlösning", "Ledarskap - konflikt - kreativitet" och "Mår vi verkligen dåligt på jobbet? Ett forskningsperspektiv."

Peter Österberg, MSc. in Business administration, DIHM (marketing) and Ph.D. in psychology, is an assistant professor in work and organizational psychology.
The doctoral thesis is about the association between leadership style and the decentralized network communication within an organization that leads to social creativity for problem solving.
Peter has a background as an educator and coach with a focus on mental training in sports (sports psychology), and has since 2005 worked with executive coaching.
Peter also makes popular science lectures. Example: "Goal-Setting: key component for creative problem solving," "Leadership - conflict - creativity" and "Are we feeling really bad at work? A research perspective”.

Kontakt

  •   0707-43 43 57
  •   @genlernman
  •  peter.osterberg@generativelearningmanagement.se